Skupina za komunikacije

Flattr this!

 • Koordinator: koordinator.komunikacije@duh-casa.si
 • Dopisni seznam: duh-komunikacije@googlegroups.com

Podatki

 • Koordinator: Maja Petrović – maja .petrovic(a)duh-casa.si
 • Sokoordinator: /

Opis nalog

Kordinator skupine za komunikacije::

 • deluje kot usklajevalec med koordinatorji, koordinatorjem za odnose z javnostjo in koordinatorjem za govore
 • spremlja in in skrbi za nemoteno delo ekip v komunikacijski skupini
 • skupaj s koordinatorjema obeh ekip sprejema člane v ekipo za odnose z javnostjo in ekipo za govore
 • obvlada slovenski knjižni jezik
 • organizira in vodi srečanja te skupine ter redno poroča koordinatorstvu OZS
 • skupaj s koordinatorjema obeh ekip pripravlja delovni načrt komunikacijske skupine
 • udeležuje se rednih sestankov kordinatorstva OZS ter svoje delo opravlja transparentno
 • objavlja poročila o delu svoje skupine in jih posreduje tudi ekipi za odnose z javnostjo

Ekipa za moderiranje

Koordinator:

 • ima mediacijske sposobnosti oz. zna ohraniti mirno kri pri osebah, ki iščejo prepir
 • je glavni moderator na forumu in v socialnih omrežjih
 • ima poglobljeno znanje o gospodarstvu, osnovanem na virih
 • zagotavlja, da so ta omrežja posodobljena in aktivna
 • objavlja poročila o delu svoje ekipe in jih tudi posreduje koordinatorju skupine za komunikacije

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar
 • skrbi za red na socialnih omrežjih (forum, facebook, twitter, google+, google skupine…)
 • ima poglobljeno znanje o gospodarstvu, osnovanem na virih
 • skrbi za prijetno vzdušje in ažurno posredovanje v primerih nesporazumov ali osebnih napadov na socialnih omrežjih

Ekipa osebnostno rast

Namen:

Člani ekipa so v pomoč vsem posameznikom pri reševanju osebnih problemov. Spodbujajo in motivirajo člane k aktivnemu delovanju. Priporočeno znanje o psihologiji, motivaciji
NOVA EKIPA – TODO: oblikovanje, konkretiziranje
Koordinator:

 • upravlja in spremlja delo ekipa za osebnostno rast, pripravlja (?!delovni načrt)
 • obvladati mora slovenski knjižni jezik in retoriko
 • ustvarja manjše zaključene skupine (2-3 osebe), ki lahko samostojno nastopajo
 • ima poglobljeno znanje o projektu Venus
 • ?!redno poroča koordinatorju komunikacijske skupine
 • je administrator foruma te ekipe

Ekipa:

 • je odprta za osebe, ki zmorejo javno nastopati
 • deluje direktno s posameznikom
 • za doseganje svojih ciljev po potrebi sodeluje z ostalimi skupinami in ekipami

Ekipa za govore

Koordinator:

 • upravlja in spremlja delo govorne ekipe, pripravlja delovni načrt
 • je vešč izražanja s pomočjo mikrofona in nastopov pred množico
 • obvladati mora slovenski knjižni jezik in retoriko
 • v sodelovanju z ekipo za odnose z javnostjo organizira javne nastope svoje ekipe
 • ustvarja manjše zaključene skupine (2-3 osebe), ki lahko samostojno nastopajo
 • je odgovoren za efektivnost in strokovnost ekipe za govore
 • ima poglobljeno znanje o gibanju Zeitgeist in o projektu Venus
 • redno poroča koordinatorju komunikacijske skupine
 • je administrator foruma te skupine

Ekipa:

 • je odprta za osebe, ki zmorejo javno nastopati
 • s svojimi nastopi po celi Sloveniji pomembno prispeva tako k pridobivanju novih članov, kot tudi k prepoznavnosti gibanja pri nas
 • osvešča javnost s pomočjo organiziranih predavanj, kjer skrbi za korektno in kvalitetno predstavitev vnaprej pripravljenega programa
 • v sodelovanju z multimedijsko ekipo skrbi za vsebinski del svojih nastopov
 • za doseganje svojih ciljev po potrebi sodeluje z ostalimi skupinami in ekipami

Ekipa zgovornih (odnosi z javnostjo)

Koordinator:

 • upravlja in spremlja delo ekipe zgovornih
 • je odgovoren za efektivnost in strokovnost ekipe zgovornih
 • redno poroča koordinatorju komunikacijske skupine
 • obvlada slovenski knjižni jezik in retoriko
 • je medijski predstavnik gibanja pri nas, zato mora imeti poglobljeno znanje o gospodarstvu, osnovanem na virih. Tesno sodelovanje med njim in koordinatorstvom je izrednega pomena
 • je vešč izražanja s pomočjo mikrofona in nastopov pred množico
 • redno poroča komunikacijskemu koordinatorju, prav tako je administrator kategorije na naši spletni strani
 • je tudi predstavnik za Slovensko Gibanje na mednarodnih srečanjih, kjer sodeluje v okviru svojih zmožnosti
 • spremlja in vzpodbuja izvajanje delovnega načrta svoje ekipe

Ekipa:

 • je odprta za vsakogar
 • načrtuje in ustvarja besedila, ki javnost obveščajo o dogajanju znotraj društva
 • načrtuje in ustvarja besedila, ki javnost obveščajo o različnih tehnoloških in socioloških rešitvah, ki jih predlaga Projekt Venus
 • vzpostavlja in ohranja stike s predstavniki slovenskih medijev (TV, radio, časopisi…)
 • skrbi za medsebojno komunikacijo oz. pretok informacij med skupinami in ekipami v društvu.
 • vzpostavlja/vzdržuje odnose med slovenskimi in mednarodnimi oddelki gibanja
 • tesno sodeluje prav z vsemi skupinami (preko poročil, prejetih s strani vseh koordinatorjev)
 • skrbi za ažurno objavo vseh svojih prispevkov na forumih in socialnih omrežjih, oz. te prispevke posreduje na ustrezne naslove, da se tam objavijo