Statut društva Duh časa

Flattr this!

Kazalo

Ljubljana, 18. 5. 2014.

Na osnovi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni.list RS, št. 64/11-UPB2) so člani Društva za trajnostni razvoj Duh časa, na izrednem zboru članov v Ljubljani dne 18. 5. 2014 sprejeli naslednji

Statut

Društva za trajnostni razvoj Duh časa

I. Splošne določbe

1. člen

Polno ime društva je “Društvo za trajnostni razvoj Duh časa”, kratko ime je “Društvo Duh časa”, v nadaljevanju besedila “društvo”. V mednarodnih stikih se uporablja angleška izvedba imena, in sicer, “Zeitgeist, Slovenian Sustainability Society”, krajše “Society Zeitgeist”. Društvo združuje posameznike, ki se zavzemajo za prenovo obstoječega družbenega sistema v gospodarstvo, osnovano na virih (1) kot temeljne in celovite sistemske rešitve v smeri trajnostnega razvoja (2).

Na virih osnovano gospodarstvo (1) predstavlja celosten socialno-ekonomski sistem, v katerem so vse dobrine in storitve na voljo vsem brez uporabe denarja, kreditov, menjav ter drugih oblik dolga ali podložništva. Vsi viri (surovine, energija, znanje in prostovoljno delo – vse uporabljeno v skladu s trajnostnim razvojem) so skupna dediščina vseh prebivalcev in ne le peščice izbranih. Sistem je zasnovan na razumevanju, da nam Zemlja nudi obilje naravnih virov, trenutni model na denarju zasnovanega gospodarjenja, pa je za naše dolgoročno preživetje postal neučinkovit in nesmiseln.

Trajnostni razvoj (2) predstavlja aktivnosti za obstoj in razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije zagotavlja najmanj enake (ali boljše) možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja.

2. člen

Sedež društva je v Ljubljani. Društvo je pravna oseba, ki posluje po tem statutu in v skladu z Zakonom o društvih. Društvo deluje na območju celotne Republike Slovenije.

3. člen

Društvo se lahko v skladu z Zakonom o društvih združuje in sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami s podobnimi nameni in cilji iz tujine in Republike Slovenije.

4. člen

Društvo predstavlja v Republiki Sloveniji in v tujini predsednik, v njegovi odsotnosti član upravnega odbora po pooblastilu predsednika.

5. člen

Delovanje društva temelji na načelih znanstvene metode (3), kadar uporaba le-te iz objektivnih razlogov ni možna, deluje po principu demokratičnosti, vedno pa z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vseh aktivnostih s področja svojega delovanja. Seje organov društva so javne.

Znanstvena metoda (3) je skupno ime za tehnike preučevanja pojavov, pridobivanja novega znanja ali popravljanja in povezovanja že obstoječih znanj. Znanstvena metoda temelji na zbiranju opazljivih, empiričnih in merljivih dokazov ter na oblikovanju in preizkušanju hipotez, oblikovanih s pomočjo tako zbranih dokazov.

 

II. Namen, cilji in dejavnosti društva

6. člen

Namen društva je zavzemanje za preoblikovanje obstoječega družbenega sistema v gospodarstvo, osnovano na virih ter izvajanje dejavnosti v skladu s cilji društva.

7. člen

Cilji društva so:

 • gospodarstvo, osnovano na virih;
 • dosledna uporaba odprtokodnega razvojnega modela na vseh področjih javnega delovanja;
 • dosledna uporaba znanstvene metode na vseh področjih javnega odločanja;
 • nenehni razvoj uvedenih tranzicijskih rešitev (npr. meritokracija, pretočna demokracija, menjalni sistemi s stvarno vrednostjo …);
 • socialna enakost;
 • družbena blaginja.

Društvo naštete cilje dosega tako, da aktivno išče alternativne rešitve k obstoječim, katere bodo nadomestile. S tem dokazuje realno stanje in prikazuje rešitve z boljšim vzorom.

8. člen

Društvo dosega svoje cilje z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • načrtovanje, organizacija in izvajanje dogodkov;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti ponovne uporabe in souporabe dobrin;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti, ki v prakso uvajajo trajnostni razvoj;
 • izobraževanje, vzgoja in osveščanje o trajnostnem razvoju;
 • organizacija in izvajanje prostovoljnega dela;
 • razvoj in izvajanje pridobitnih dejavnosti za namene delovanja in razvoja društva;
 • načrtovanje, razvoj, izdelava in promocija odprtokodnih rešitev;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti prehrambene, bivanjske in materialne samooskrbe;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti za ohranjanje biotske raznolikosti;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti za zaščito in ohranjanje narave;
 • načrtovanje, razvoj, obnova in gradnja objektov, zasnovanih na trajnosti in skrbi za okolje;
 • snemanje, montaža in predvajanje zvočnih, slikovnih in video vsebin;
 • oblikovanje in urejanje lastne spletne strani;
 • prevajanje in lektoriranje;
 • zbiranje in posredovanje strokovnih informacij javnosti;
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ustanovami in podjetji doma in v tujini;
 • priprava in izdaja tiskanih in elektronskih publikacij;
 • raziskovalno, razvojno in strokovno delo;
 • razvoj in izvajanje dejavnosti pridobivanja nepovratnih sredstev za namene društva;
 • dejavnosti logistične narave;
 • promocijske dejavnosti.

9 . člen

Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
 • A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
 • A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
 • A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo;
 • A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov;
 • C18.130 Priprava za tisk in objavo;
 • C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
 • C25.732 Proizvodnja orodja za stroje
 • C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
 • C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
 • E38.310 Demontaža odpadnih naprav;
 • F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom;
 • G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
 • I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
 • J58.110 Izdajanje knjig
 • J58.190 Drugo založništvo
 • J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;
 • J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti;
 • J62.010 Računalniško programiranje;
 • J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih;
 • J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov;
 • J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti;
 • M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
 • M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
 • N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 • N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
 • Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij;
 • S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot;
 • S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

Društvo opravlja pridobitne dejavnosti skladno z določili Zakona o društvih, zakonodajo o izvajanju posameznih dejavnosti ter le v obsegu, potrebnem za uresničevanje svojega namena in ciljev, oziroma za potrebe uresničevanja nepridobitne dejavnosti.

 

III. Članstvo

10. člen

Članstvo v društvu je le ene vrste. Vsak član društva ima iste pravice in dolžnosti. Člani lahko uveljavljajo svoje članske pravice le dokler dokazano izpolnjujejo svoje članske dolžnosti. Državljanstvo Republike Slovenije ni pogoj za članstvo.

11. člen

Član društva postane vsak polnoletni posameznik, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo. S podpisom pristopne izjave član sprejme statut in pravilnike društva.

12. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so voljeni v vse organe društva;
 • da aktivno sodelujejo pri delu organov društva;
 • da aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti društva;
 • da aktivno oblikujejo in uresničujejo program dela društva;
 • da dostopajo do informacij o delovanju društva.

13. člen

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo ta statut in pravilnike društva;
 • da z osebnim delom pripomorejo k uresničevanja namena in ciljev društva;
 • da opozarjajo na nepravilnosti v delovanju društva;
 • da poravnavajo svoje finančne obveznosti do društva, če take obveznosti nastanejo.

14. člen

Članstvo preneha:

 • z izstopom;
 • z izključitvijo zaradi neizpolnjevanja dolžnosti člana;
 • s smrtjo.

O izključitvi člana odloča upravni odbor skladno z določbami tega statuta.

 

IV. Organi društva

15. člen

Organi društva so:

 • zbor članov;
 • upravni odbor.

Mandatna doba vseh voljenih organov je 12 mesecev. Število mandatov ni omejeno. Mandat slehernega organa se lahko izteče predčasno, če se za to ugotovijo objektivni razlogi.

16. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga tvorijo vsi člani. Zbor članov sprejema in razrešuje upravni odbor. Zbor članov na predlog upravnega odbora lahko imenuje tudi dodatne organe, če bi se izkazalo, da so potrebni.

17. člen

Zbor članov je lahko reden ali izreden. Upravni odbor je dolžan enkrat letno sklicati redno zasedanje zbora članov. Zasedanje zbora članov se lahko izvrši tudi dopisno. Datum in predlagani dnevni red zbora članov sta objavljena preko dostopnih komunikacijskih kanalov (e-pošta, spletna stran, družabna omrežja …) vsaj deset dni prej.

Izredni zbor članov se skliče po potrebi in sicer na predlog upravnega odbora ali na podlagi zbranih podpisov (ki so lahko posredovani tudi elektronsko) vsaj ene petine članov. Na izrednem zboru članov se razpravlja in sklepa le o zadevah, zaradi katerih je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 21 dni od prejetega predloga. Če upravni odbor tega v danem roku ne stori, lahko pobudniki zbor skličejo sami.

18. člen

Zbor članov sprejema sklepe z absolutno večino prisotnih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, mora za to glasovati dvo tretjinska večina prisotnih na zboru članov. Člani društva morajo biti o predlogu za spremembo statuta ali za prenehanje delovanja društva obveščeni vsaj deset dni pred odločanjem preko dostopnih komunikacijskih kanalov.

19. člen

Zbor članov je sklepčen, če je navzoča najmanj ena petina članov. Če po preteku časa, določenega za začetek dela zbora članov, ni navzoča ena petina članov, predsednik društva preloži začetek dela zbora članov za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. Za navzoče se smatra vse, ki so se priglasili h glasovanju. H glasovanju se lahko člani priglasijo tudi dopisno.

Zbor članov začne predsednik društva ali v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik in ga tudi vodi. Po potrebi zbor članov izvoli tudi druge organe, potrebne za delo zbora članov.

O zboru članov se vodi zapisnik, ki ga podpišeta dva overovitelja zapisnika, delovni predsednik ter zapisnikar.

20. člen

Pristojnosti zbora članov:

 • potrdi ali predlaga spremembo dnevnega reda;
 • razpravlja o delu in poročilih organov in delovnih skupin;
 • sprejema letno poročilo;
 • sprejema delovni program;
 • potrjuje, voli in razrešuje organe društva;
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravne akte društva;
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora;
 • odloča o vseh drugih zadevah društva, ki jih ni poveril v odločanje drugim organom;
 • odloča o prenehanju društva.

21. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki sklicuje zbor članov društva in koordinira izvedbo na zboru članov sprejetih načrtov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

22. člen

Upravni odbor tvorijo naslednji člani:

 • predsednik;
 • tajnik;
 • blagajnik;
 • koordinatorji delovnih skupin (koordinatorstvo društva Duh časa).

Predsednik društva je obenem tudi predsednik upravnega odbora. Predsednik vodi društvo, ga zastopa in predstavlja ter vodi in sklicuje upravni odbor.

Tajnik je zadolžen za administrativne zadeve in društveni arhiv. Pooblaščen je za organizacijo sej zbora članov in upravnega odbora in vodi zapisnik sej upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. Blagajnik redno beleži vse finančne (ali materialne) transakcije tako, da so na vpogled upravnemu odboru in zboru članov. O porabi društvenih sredstev in virov odloča upravni odbor.

Koordinatorji delovnih skupin organizirajo delo znotraj delovnih skupin, ki jih koordinirajo. O delu poročajo upravnemu odboru, delo usklajujejo z delovanjem društva, njegovih organov in ostalih delovnih skupin.

23. člen

Delovanje društva je organizirano v t. i. delovnih skupinah. Oblikovanje delovnih skupin lahko predlaga vsak član. Vsaka delovna skupina ima koordinatorja. Koordinatorje delovnih skupin potrjuje zbor članov. Delovno skupino tvorita najmanj dve osebi. Posamezna delovna skupina se lahko v obdobju brez ustreznega kadra razpusti.

24. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik. Predsednik društva je dolžan v roku 21 dni od prejetega predloga sklicati sejo upravnega odbora, če jo zahtevajo vsaj 3 člani upravnega odbora. Če tega v danem roku ne stori, lahko upravni odbor sejo skliče sam.

Upravni odbor veljavno sklepa, če je prisotna več kot polovica njegovih članov. Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi dopisno. O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, ki je na vpogled vsem članom društva.

25. člen

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • predlaga delovni program in koordinira njegovo izvajanje;
 • sprejema delovno in finančno poročilo;
 • potrjuje ustanavljanje delovnih skupin in njihove koordinatorje;
 • sprejema letna poročila delovnih skupin;
 • potrjuje predstavnike društva v mrežah in združenjih;
 • sklicuje zbore članov;
 • določa stalni naslov društva;
 • odloča o porabi materialno-finančnih sredstev v skladu z delovnim programom;
 • poda letno delovno in finančno poročilo;
 • predlaga spremembe in dopolnitve statuta;
 • obravnava izstope iz članstva, sprejema predloge za izključitve in sklepa o izključitvi kot prvostopenjski organ.

V. Finančno-materialno poslovanje

26. člen

Društvo pridobiva sredstva iz naslednjih virov:

 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
 • s pridobitnimi dejavnostmi navedenimi v 9. členu;
 • s prostovoljnim delom članov in simpatizerjev društva;
 • z darili in volili;
 • iz drugih virov.

27. člen

Društvo vodi knjige in zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju s knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotavlja z letnim popisom in ocenitvijo.

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa društva pri pooblaščeni finančni inštituciji. Evidenco denarnih sredstev društva vodi blagajnik. Elektronska različica evidence je ves čas v vpogled članom društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno-materialno poslovanje društva.

28. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva. Predsednik društva lahko za to pooblasti tudi drugega člana upravnega odbora, v dogovoru z upravnim odborom.

 

VI. Javnost dela društva

29. člen

Zbori članov in seje organov društva so javni. Širšo javnost in člane društva se obvešča preko spletne strani, publikacij, javnih glasil, družabnih omrežij ali medijev. Za zagotavljanje javnosti dela društva in njegovih organov je odgovoren upravni odbor.

 

VII. Prenehanje društva

30. člen

Društvo preneha:

 • če pade število članov pod 10;
 • z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela;
 • na predlog upravnega odbora in na podlagi sklepa zbora članov z dvo tretjinsko večino glasov vseh prisotnih.

V primeru prenehanja dela, sprejme zbor članov sklep o prenehanju društva in prenosu premoženja po dejavnosti sorodnemu društvu.

 

VII. Prehodna in končna določila

31. člen

Statut prične veljati, ko ga sprejme zbor članov društva. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet 10. 10. 2009.

Ljubljana, dne 18. 5. 2014