Projekt “Plan B za Slovenijo”

9. 11. 2011 Mitja Jež Comments

Flattr this!

Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj je nadaljevanje projekta, ki je potekal v letih 2009 in 2010, v okviru katerega je bila vzpostavljena mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij.

Povzetek programa je na voljo tukaj

S povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju projekt Plan B za Slovenijo pomembno prispeva k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik. Hkrati se zavzema za vzpostavitev mednarodno primerljivega sistemskega okolja, predvsem sistemskega financiranja delovanja slovenskih okoljskih NVO. Organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim zainteresiranim deležnikom nudi platformo za aktivno participacijo v razpravi o ključnih razvojnih vprašanjih ter ozaveščanje javnosti o problematikah trajnostnega razvoja in vlogi in pomenu NVO.

Splošni cilji projekta:

  • Postati vodilna vsebinska mreža NVO na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja v Sloveniji
  • Doseči prepoznavnost kot osrednja slovenska vsebinska mreža za promocijo politik trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in EU ravni.
  • V Sloveniji vzpostaviti sistemsko okolje, ki bo zagotavljalo kontinuiteto delovanja okoljskih NVO in stalno rast njihove usposobljenosti
  • Z aktivnostmi ozaveščanja javnosti, izobraževanjem in informiranjem ključnih ciljnih skupin ter navdihujočimi dobrimi praksami doseči maksimalne učinke na področju trajnostnega razvoja na nivoju družbe ter pomenu NVO.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, posredniški organ pa Ministrstvo za javno upravo.

Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na 159.997,03 €, od tega znaša višina upravičenih stroškov projekta 159.997,03 €.

Datum pričetka izvajanja dejavnosti je bil 1. december 2010, projekt pa se bo zaključil do 30. septembra 2012.

Vodja projekta: Vida Ogorelec, info@umanotera.org

vir: Plan B za Slovenijo